Jakie są cele?

Znajomość Pisma

Wprowadzanie uczniów w samodzielną lekturę Pisma Świętego oraz rozwijanie umiejętności interpretowania tekstów biblijnych.

Wszechstronny rozwój

Rozwijanie zdolności stosowania w praktyce działań zmierzających do budowania przez uczniów właściwych relacji międzyludzkich.

Promocja szkół

Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół oraz motywowanie do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym.

Papież Franciszek

Ten, kto codziennie żywi się Słowem Bożym, staje się, podobnie jak Jezus, współczesny ludziom, których spotyka.